Shamanistisen työskentelyn eettiset periaatteet

Shamanistisen työskentelyn tavoitteet

Shamaaniseura suosittaa jäseniään perehtymään näihin ohjeisiin ja toteuttamaan niitä omassa toiminnassaan. Seura ei valvo yksittäisten jäsentensä toimintaa eikä vastaa jäsentensä tarjoamista palveluista.

Shamanistisen toiminnan tavoitteena on kaiken elävän kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kantavina
periaatteina ovat kaikkien elävien olentojen tasavertaisuus, vastavuoroisuus ja keskinäinen
kunnioittaminen. Shamanistisen parantamisen lähtökohta on asiakkaan hyvinvoinnin
kokonaisvaltainen kohentaminen. Shamanistisen hoitajan ja hoidettavan välinen hoitosuhde
perustuu yhteisymmärrykseen, avoimeen vuorovaikutukseen, keskinäiseen luottamukseen ja
hoidettavan vapaaseen tahtoon.

Shamaani ei saa tehdä matkaa toiselle ihmiselle, jollei tämä ole pyytänyt sitä. Shamaanina toimiva
ihminen voi kuitenkin kertoa tekevänsä shamanistista parannusta, jolloin apua tarvitseva voi sitä
itse pyytää. Myös shamaani voi kysyä hengiltä, miten voisi muuten auttaa jotain ihmistä tai muuta
kohdetta, jonka huomaa tarvitsevan apua. Shamaani voi myös kysyä hengiltä, onko hän juuri oikea
henkilö auttamaan asiakasta tai miten hänen tulisi edetä asiassa. Hän voi ehdottaa tarvittaessa
asiakkaalle toisen shamaanin tai toisenlaisen hoitomuodon puoleen kääntymistä, jos hän ei itse koe
olevansa sopiva auttamaan asiakasta kyseisessä tilanteessa. Näin voi olla esimerkiksi vakavista
mielenterveyden ongelmista kärsivien henkilöiden kohdalla.

Shamaani on tarvittaessa yhteydessä henkimaailmaan myös asiakassuhteen etenemisestä. Shamaani
on vastuussa hengille omasta toiminnastaan. Shamaani toimii parhaan ymmärryksensä, taitonsa ja
tietonsa mukaan yhteistyössä asiakkaan ja henkimaailman kanssa. Shamaani voi kertoa hoidon
mahdollisista vaikutuksista asialliseen tietoon nojaten, mutta ei koskaan lupaa hoitotuloksia
ennakkoon.

Shamaani suojaa asiakkaan henkilöllisyyden ja pitää salassa kaikki hoidettavaa koskevat tiedot ja
hänen kanssaan käymänsä keskustelut (linkki EU:n henkilötietosivuille).
Shamaani ei käytä hoitotilannetta omien henkilökohtaisten etujensa ajamiseen tai asemansa
korottamiseen.

Shamanistinen parantaminen

Shamanistisen toiminnan keskiössä on parantaminen. Shamanistiset parannustapahtumat, kuten
rituaalit, parannussessiot tai seremoniat, vaihtelevat eri aikojen kulttuureissa ja eri shamaaneilla
tilanteiden mukaan. Yksittäisten shamaanien toimintaan ja parantamisen tapaan vaikuttaa ennen
kaikkea hänen oma suhteensa henkimaailmaan, hänen omiin henkiopettajiinsa ja auttajiinsa sekä se,
mitä henget ovat hänelle opettaneet hänen koko shamanistisen polkunsa aikana tai ohjaavat
tekemään tietyssä parannustapahtumassa. Näin jokaisen shamaanin tekemä parannustapahtuma on
erityinen ja erilainen, joka on muotoutunut shamaanin ja hänen henkimaailman auttajiensa
vuorovaikutuksesta sekä asiakkaan tietystä avunpyynnöstä ja tarpeesta.

Shamanistisen parantamisesta tekee se, että shamaani on yhteydessä henkimaailmaan. Yleensä
shamanistinen parannustapahtuma alkaa henkien kutsulla ja sisältää shamaanin tekemän matkan
henkimaailmaan hakemaan apua, tietoa tai parannusta sitä tarvitsevalle (ks. Shamaanin matka).
Shamanistisen tapahtuman osallistujat ovat näin yhteydessä henkimaailmaan. Henget tekevät
parantamisen, shamaani on tietoisesti parannuksen välittäjä.

Shamaani järjestää parannustapahtuman aina asiakkaan pyynnöstä asiakkaalle itselleen. Se
voidaan tehdä myös yhteisölle, eläimelle, kasville tai muulle ympäristön kohteelle, kuten metsälle
tai muulle paikalle, rakennukselle tai alueelle. Tehtäessä matkaa asiakkaan tai jonkin puolesta on
shamaanin varmistettava henkioppailtaan tai matkan kohteilta, että hänellä on lupa tehdä matka tai
olla muuten mukana parannustoiminnassa. Jos avun tarvitsija on esimerkiksi tajuton, eläin tai
alaikäinen lapsi, voi shamaani pyytää apua tai kysyä neuvoa henkimaailmasta, miten tilanteessa voi
tai tulee toimia.

Parannustapahtuma voi koostua eri osista, kuten shamaanin matkasta henkimaailmaan, sen
kertomisesta asiakkaalle ja henkimaailman ohjeiden mukaisista shamaanin asiakkaalle tekemistä
hoidoista. Matkallaan henkimaailmassa shamaani saa vastauksen asiakkaan kysymykseen tai
neuvoja asiakkaan parantamiseksi. Matkan jälkeen shamaani esimerkiksi palauttaa voimaeläimen
tai kadonneen sielun osan asiakkaalle ja kertoo hänelle matkan tapahtumat ja henkien viestit.

Shamaanille asiakkaan herkkä kuunteleminen ja kunnioittaminen on ensisijaista koko
hoitoprosessin ajan. Shamaani kuuntelee, mitä asiakkaalla on kerrottavana, mutta toisaalta ei utele
asioita, joista tämä ei halua puhua. Hän ymmärtää myös sanattoman kommunikaation merkityksen.
Shamaani hakee henkimaailmasta apua vain asiakkaan hänelle kertomaan ongelmaan ja puuttuu
vain niihin asioihin, jotka henget hänelle neuvovat matkalla henkimaailmaan tai shamanistisen
hoitotapahtuman aikana.

Asiakkaan oikeudet shamanistisessa parannustapahtumassa

Shamaanin tehtävä on ennen parannustapahtumaa kertoa ymmärrettävällä tavalla omista
toimintatavoistaan sekä shamanistisen parantamisen lähtökohdista hoidettavalle: Shamaani on
välittäjä, joka tuo neuvot ja parannuksen henkimaailmasta. Shamanistinen hoito perustuu matkaan
henkimaailmaan, henkien ohjeiden välittämiseen ja ohjeiden toteuttamiseen.

Shamaanin olisi hyvä kertoa ennen henkien kutsua parannustapahtuman pääasiallinen kulku
kokonaisuudessaan ja pyytää hoidettavalta lupa mahdolliseen keholliseen kosketukseen. Ennen
hoitoa olisi myös sovittava hoidon maksamisesta, palkkiosta tai muusta korvauksesta, kuten
vaihtokaupasta.

Shamanistinen hoito kohdistuu asiaan, joka on sovittu yhdessä ennen shamaanin tekemää henkien
kutsua. Hengille osoitetun kysymyksen tai avunpyynnön sisällöstä voidaan käydä keskustelu
esimerkiksi puhelimitse jo ennen tapaamista. Shamaani voi tukea hoidettavaa mahdollisimman
selkeän kysymyksen/pyynnön muotoilussa.

Shamaanin tekemä matka on kokonaisuudessaan henkien puhetta asiakkaalle. Shamaani kertoo
matkan sellaisenaan ja asiakas itse tulkitsee sen merkityksen. Matkan jälkeen shamaani antaa
asiakkaalle tilaa ja tukea keskustella kokemuksestaan ja siitä, miten matkan tapahtumat liittyvät
asiakkaan elämään. Shamaani voi tarjota asiakkaalle tämän niin halutessa tulkintoja matkan
osuuksille, joita voidaan ymmärtää yleisen shamanistisen maailmankuvan tai shamaanin oman
kokemuksen avulla.

Mahdollisesta hoitosuhteen jatkumisesta ja yhteydenpidosta hoidon jälkeen tulisi sopia yksilöllisesti
hoidettavan kanssa henkimaailman neuvoja ja hoidettavan henkilön tarpeita kuullen.
Shamanistinen parantaminen toimii perinteisen lääketieteen hoitomuotojen rinnalla. Shamaani
kunnioittaa potilaan käyttämien muiden hoitajien asiakassuhteita sekä ammattipätevyyttä. Shamaani
ohjaa asiakkaan aina virallisen terveydenhuollon palvelujen piiriin, kun siihen näyttää olevan
tarvetta tai henget niin neuvovat. Shamanistinen hoitaminen ei sinänsä pyri korvaamaan perinteistä
lääketieteeseen perustuvaa hoitoa, vaan täydentämään asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jos
asiakas itse näkee shamanistisen hoidon jälkeen jonkin, esimerkiksi lääkehoidon tarpeettomaksi,
hänen tulee olla yhteydessä hoitoa antaneeseen tahoon.

Shamaanin eettinen toiminta itseään kohtaan

Shamaanina toimivan henkilön tulisi pitää huolta suhteestaan henkimaailmaan ja omasta
hyvinvoinnistaan. Joskus myös asiakassuhteet saattavat olla shamaanille liian raskaita. Shamaanin
tuleekin pystyä kieltäytymään hoitotyöstä oman terveyden tai jaksamisen ollessa riittämätön
hoitotehtävään tai pidempään asiakassuhteeseen. Tällöin shamaanin on selkeästi ilmoitettava
asiakkaalle hoitosuhteen päättymisestä ja esimerkiksi ohjattava hänet jonkun toisen shamaanin
luokse. Asiakkaiden itsensä kannalta on tärkeää, että he ottavat parhaansa mukaan itse vastuuta
henkien antamien ohjeiden toteuttamisesta ja omasta toipumisestaan. Vaikeisiin asiakastilanteisiin,
esimerkiksi jos asiakas kärsii vakavista mielenterveyden ongelmista, shamaanin on viisasta kysyä,
asiakkaan henkilöllisyyttä paljastamatta, tukea ja neuvoa muilta shamaaneilta tai hoitotyöhön
perehtyneiltä henkilöiltä.

Muu eettinen toiminta

Shamaanien tulee pyrkiä samanarvoisuuteen ja keskinäiseen kunnoitukseen. Kilpaileminen alalla
muita parannustyötä tekeviä arvottamalla, mustamaalaamalla tai muilla tavoin syrjimällä ei ole
tasavertaisuuteen perustuvaa toimintaa.

Shamanististen kurssien pitäjien tulee kunnioittaa kurssien osallistujia ja kohdella sekä tukea
kaikkia kurssilaisia samanarvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Vaitiolovelvollisuus, luottamuksellisuus ja muiden shamaanien kunnioittaminen ulottuu myös
muuhun shamanistiseen toimintaan, kuten shamanismin tutkimiseen, shamanismista kirjoittamiseen
tai esimerkiksi shamaanina esiintymiseen mediassa, kuten dokumenteissa tai podcasteissa.
Shamaani toimii tarvittaessa välittäjänä myös ympäristön ja ihmisten kommunikoinnissa.
Epäeettisesti kohdeltujen ihmisryhmien, ympäristön tai sen olentojen, kuten eläinten, puolesta
toimiminen on yksi shamaanien tehtävistä.

Shamaaniseuran järjestämät tapahtumat ovat päihteettömiä. Yksittäisten shamaanien tai
shamanismin opettajien järjestämät tapahtumat ovat kuitenkin heidän omalla vastuullaan.

 

 


Shamaaniseura ry
[email protected]