Shamaaniseura ry:n yleinen eettinen ohjeisto

Päivitetty 15.05.2022

LÄHTÖKOHDAT

Shamaaniseura ry:n (myöhemmin Seura) tarkoituksena on elvyttää ja edistää shamanistinen kulttuurin tuntemusta ja harrastusta. Seuran eettinen ohjeisto koskee yhdistyksen jäseniä, hallitusta sekä yhdistyksen palkkaamia toimijoita ja muita Seuran toiminnassa mukana olevia yhdistyksen ulkopuolisia tekijöitä. Ohjeiston tarkoituksena ei ole velvoittaa, vaan eritellä ja konkretisoida yhdistyksen toiminnassa jo ennestään näkyviä arvoja ja toimintatapoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura voi pitää tapahtumia, kursseja, luentoja ja esitelmiä

  • pitää tapahtumia, kursseja, luentoja ja esitelmiä
  • harjoittaa, tukea ja edistää shamanismin tieteellistä tutkimusta
  • perustaa ja ylläpitää toimintayksiköitä
  • harjoittaa tarkoitusperiään palvelevaa tutkimus-, koulutus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä antaa hoitopalveluita
  • harjoittaa yhteistoimintaa muiden vastaavien koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa
  • ryhtyä muihin Seuran toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin toimiin.

SEURAN ARVOT

Seuran toimintaa määrittävät yhdistyksen säännöt ja toiminta-ajatus. Seura toimii yleisesti Suomen perustuslain ja yhdistyslain, sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Se kohtelee kaikkia jäseniään tasavertaisesti ja jokaisen yksilöllisyyttä kunnioittaen. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Seuran tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, mutta se pyrkii toimimaan taloudellisesti kestävällä tavalla niin, että toiminnan jatkuvuus voidaan taata.

TOIMINTA

Yhdistyksen hallitus valvoo Seuran järjestämää toimintaa. Seuran järjestämissä tapahtumissa pyritään tarjoamaan kasvispainoitteista ja eettisesti tuotettua lähiruokaa. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ja palkkaamilleen toimijoille olemassa olevien resurssien puitteissa mahdollisimman hyvät olosuhteet työskentelylle. Jokainen jäsen huolehtii omalta osaltaan yleisen työrauhan toteutumisesta ja hyvän ryhmähengen ylläpitämisestä kaikessa Seuran järjestämässä toiminnassa.

YHTEISÖLLISYYS JA TOIMINNAN VAPAAEHTOISUUS

Seuran henkeen kuuluu yhteisöllisyys, jota Seurassa vaalitaan muun muassa koko jäsenistölle järjestettävillä kevät- ja syystapaamisilla. Yhteisöllisyyteen kuuluu myös yhteisten päämäärien eteen toimiminen. Seurassa kaikki toiminta on vapaaehtoista. Pysyäkseen jäsenenä ei tarvitse jäsenmaksun maksamisen lisäksi tehdä mitään, ellei halua. Jokainen jäsen on vapaa tekemään itse päätöksensä siitä, kuinka aktiivisesti haluaa olla yhdistyksen toiminnassa mukana.

YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN TOIMINNASSA

Osaltaan Seuran toimintaa ohjaa myös ympäristönsuojelulaki. Lain tarkoituksena on ehkäistä ympäristölle koituvia haittoja, turvata terveellinen, kestävä ja monimuotoinen ympäristö, torjua ilmastonmuutosta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentää jätteiden määrää, tehostaa ympäristölle haitallisen toiminnan vaikutusten arviointia sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon (ympäristönsuojelulaki 1 §: lain tarkoitus).

Näihin samoihin tavoitteisiin Seura pyrkii toiminnassaan esimerkiksi käyttämällä järjestämissään tapahtumissa ja muussa toiminnassa mahdollisimman paljon kierrätettyjä, lainattuja, vuokrattuja, hyvin kulutusta kestäviä tai helposti kierrätettävissä olevia materiaaleja. Seuran toiminnasta aiheutuvat jätteet lajitellaan, eikä turhaa tavaraa hankita. Tämä on ekologisuuden lisäksi yhdistykselle taloudellista.

Seura pyrkii siihen, että yhdistyksen puolesta sen tapahtumissa tarjottava ruoka on kasvispainoitteista/vegaanista ja eettisesti tuotettua sekä muutenkin mahdollisimman ympäristöystävällistä.

Yhdistyksen hallitus yhdessä aktiivijäsenten kanssa pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaa niin, että siitä aiheutuisi ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa. Yhdistystoiminta on hyvä keino jäsenelle olla mukana tekemässä ympäristöystävällisiä päätöksiä ja näin laajentaa kestävää kehitystä tukevaa ajattelua myös muuhun elämäänsä ja mahdollisesti muihin yhteisöihin.

TASA-ARVO JA IHMISKÄSITYS

Suomessa laki yhdenvertaisuudesta määrittää 8 pykälässään, ettei ketään saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (yhdenvertaisuuslaki 8 §). Seuran kaikessa toiminnassa pyritään aktiivisesti ylläpitämään ilmapiiriä, jossa jokainen yhdistyksen jäsen ja yhdistyksen toiminnassa mukana oleva ulkopuolinen toimija voi kokea olevansa hyväksytty ja tulevansa kuulluksi juuri sellaisena kuin on.

Yhdenvertaisuuden toteutumisesta huolehtivat osaltaan niin hallitus, yhdistyksen palkkaamat työntekijät kuin jokainen toiminnassa mukana oleva jäsen. Mahdolliset erimielisyydet pyritään selvittämään heti niiden ilmettyä, etteivät ne ehdi kasvattaa henkilöiden välille eripuraa tai katkeruutta. Havaitessaan puutteita tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden toteutumisessa tai kokiessaan tulleensa epäreilusti kohdelluksi, kehotetaan yhdistyksen jäsentä tai sen ulkopuolista toimijaa olemaan yhteydessä yhdistyksen hallitukseen, jotta asia saadaan selvitettyä.

AVOIMUUS, LÄPINÄKYVYYS JA LÄHESTYTTÄVYYS

Seuran sisäinen avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuu siten, että hallituksen kokouksiin ovat aina tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Seura on olemassa jäseniään varten ja sen hallituksen tehtävänä on luotsata toimintaa mahdollisimman paljon jäsenistön tarpeita ja haluja mukaillen. Hallitus viestii jäsenilleen avoimesti toiminnastaan jäsenkirjein.

Seura muodostaa aktiivijäsenten kesken tiiviin yhteisön, joka saattaa ulkoapäin katsottuna vaikuttaa ryhmän ulkopuolisia poissulkevana tai sisäänpäin lämpenevänä. Tiiviin yhteishengen rinnalla onkin tärkeää muistaa antaa arvoa myös oman ryhmän ulkopuolisille ihmisille ja toiminnalle. Aktiivijäsenyys ei saa koskaan olla syy pitää muita toimijoita itseään huonompina.

POLIITTINEN JA VAKAUMUKSELLINEN SITOUTUMATTOMUUS

Seura on poliittisesti ja vakaumuksellisesti sitoutumaton. Se ei edusta mitään tiettyä poliittista aatetta tai johdattele jäseniään minkään tietyn vakaumuksen pariin. Kulloisenkin jäsenistön ja hallituksen jäsenten henkilökohtaiset mielipiteet, näkemykset ja ajatukset luonnollisesti näkyvät yhdistyksen toiminnassa, ja Seura voi toteuttaa vahvojakin yhteiskunnallisia teemoja kantavia tapahtumia. Jokainen tapahtuma on kuitenkin oma kokonaisuutensa, jonka sisällä voidaan sanoa tai esittää näkemyksiä tai mielipiteitä, jotka eivät välttämättä edusta yhdistyksen yleistä kantaa.

Seuralla on vapaus valita tapahtumiinsa teemoiltaan ja sanomaltaan toisistaan poikkeavia tai vastaavasti samankaltaisia teemoja kantavia osasisältöjä tulematta leimatuksi jonkin tietyn aatteen kannattajaksi.

VASTUUN JAKAUTUMINEN EETTISEN OHJEISTON TOTEUTUMISESSA

Seuraa johtaa sen jäsenistöstä vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Puheenjohtajansa johdolla hallitus huolehtii siitä, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia sekä yhdistyksen omia sääntöjä ja sen eettistä ohjeistusta. Jokainen jäsen on kuitenkin myös omalta osaltaan vastuussa siitä, että hän yhdistyksen toimintaan osallistuessaan myös noudattaa edellä mainittuja lakeja, sääntöjä ja ohjeita. Yhteisön jäsen on ongelmatilanteissa aina vastuullinen ottamaan yhteyttä Seuran hallitukseen.

Eettisen ohjeiston päivittäminen on kulloisenkin hallituksen tehtävä. Ohjeiston sisällön ajankohtaisuutta on suositeltavaa tarkastella vuosittain.

 

peura — katse kameraan

Shamaaniseura ry
[email protected]