Yhdistyksen säännöt

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Shamaaniseura ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää myös ruotsinkielistä nimeä Shamanföreningen rf taikka englanninkielistä Shamanic Centre of Finland.

Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki ja toiminta-alueena Suomi.

Yhdistyksen kielenä on suomi. Kansainvälisessä toiminnassa voidaan käyttää myös ruotsin ja/tai englannin kieltä.

Näissä säännöissä jäljempänä yhdistystä kutsutaan seuraksi.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on elvyttää ja edistää shamanistinen kulttuurin tuntemusta ja harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi

 • pitää kursseja, luentoja ja esitelmiä
 • harjoittaa, tukea ja edistää shamanismin tieteellistä tutkimusta
 • perustaa ja ylläpitää toimintayksiköitä
 • harjoittaa tarkoitusperiään palvelevaa tutkimus-, koulutus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä antaa hoitopalveluita
 • harjoittaa yhteistoimintaa muiden vastaavien koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa
 • ryhtyä muihin seuran toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin toimiin.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3 § JÄSENET

Seuran jäsenet hyväksyy hallitus.

Seuraan liittyminen tapahtuu maksamalla vuosittainen jäsenmaksu. Maksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä.

Jäseniä voivat olla henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita shamanismista tai tutkivat shamanismia eri ilmenemismuodoissa ja kulttuureissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokuksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää muutoin täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja.

 

4 § HALLITUS

Seuran asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluvat vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja 3–5 jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt. Viimeksimainitut voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä, kokoonkutsuja mukaanluettuna, on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä tai hallituksen siihen erikseen oikeuttamilla henkilöillä.

 

6 § TILIT

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.8. – 31.7.

Hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tarkastettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajalle, jonka tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle yksi viikko ennen vuosikokousta.

 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään syys-marraskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä.

Kokouskutsu sekä vuosikokoukseen että muihin mahdollisiin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisena tai ilmoitus kokouksesta on julkaistava seuran tiedotuslehdessä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella äänellä on äänioikeus, ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hän siitä ilmoitettava suullisesti taikka kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Hän voi myös ilmaista asiansa kokouksessa kohdassa “Muuta asiat”, edellyttäen että hän sen on puheenjohtajalle ja kokoukselle tiedoksi saattanut työjärjestystä hyväksyttäessä.

 

8 § VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Viimeksi mainitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, tai päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta.
 7. Vahvistetaan alkaneen toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 10. Käsitellään muut esille tulleet asiat.
 11. Kokouksen sulkeminen.

 

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa jäljelle jääneet varat luovutetaan purkautumisesta päättävän kokouksen osoittamalla tavalla edistämään shamanismin tieteellistä tutkimusta.

Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.