Sydenkoulu / Place of Becomings – Kohtaamisen voima, yhteisön synty

Sydenkoulu – Place of Becomings Sydenkoulu ry:n toiminnan ytimessä on yksilöiden ja yhteisöjen toimijuuden tukeminen. Yhdistävänä arvona ja tavoitteenamme on edistää monimuotoisesti kestävää, resilienttiä ja ympäristöä kunnioittavaa elämäntapaa. Tavoitteenamme on luoda keskinäisen oppimisen edellytyksiä aikuisille. Haluamme muuntaa ymmärryksemme siitä, keitä olemme ja mitä tarvitsemme, toimiaksemme kaiken elämän hyväksi. 

Sydenkoulu – Place of Becomings The heart of Sydenkoulu association is to support the agency of individuals and communities. Our common value and aim is to advance ways of living in a sustainable, resilient and environmentally respectful way. We create conditions for mutual learning for adults. We want to transform our understanding of who we are and what we need, for the benefit of all life on Earth.

Työpaja / Workshop: KOHTAAMISEN VOIMA, YHTEISÖN SYNTY / THE POWER OF ENCOUNTER, THE BIRTH OF COMMUNITY

Kaikille | For anyone 

Kohtaamisen voima, yhteisön synty: työpaja toimivista yhteisöistä ja yhteisöllisestä toiminnasta kiinnostuneille! 

Miten ihmiset voisivat kohdata paremmin? Harmoninen yhteisö perustuu kunnioittavaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Yhteisönä voidaan nähdä mikä tahansa jossain määrin yhteensitoutunut ihmisryhmä, kuten vaikkapa rumpupiiri, yhdistys, kylätoimikunta tai asuinyhteisö.

Työpajassa jaamme yhdessä tietoa yhteisöjen toiminnan tukemiseksi ja selvitämme yhteisöjen syntymisen edellytyksiä. Tutustumme yhteisöllisiin päätöksenteon tapoihin ja teemme aiheeseen liittyviä käytännön harjoitteita. Sosiokratia on yksi esimerkki rakenteesta, jossa pyritään luomaan kaikille ryhmän jäsenille turvallinen ympäristö ehdottaa uusia toimintatapoja. Ryhmässä hyväksyttyjä ehdotuksia kokeillaan heti käytännössä ja pyrkimyksenä on edistää kuuluvuutta ja osallisten toimijuutta osana ryhmää tai yhteisöä.

Työpajan sisältö muotoutuu pitkälti osallistujien tuomien aiheiden mukaan. Kuuntelemme osallistujien tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja kysymyksiä. Tarkoituksena ei ole pitää luentoa aiheesta, vaan oppia toisiltamme. Osallistujien omalle pohdinnalle ja reflektoinnille on tilaa.

Voimme etsiä toimintatapoja esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

-Tukea ja varmuutta tapahtuman järjestämiseen. Miten esim. kurssin tai rumpupiirin vetäjä voi luoda ryhmässä harmonisempaa toimintaa.
-Miten tapahtumassa muodostunut yhteisö voisi jatkaa toimintaansa tapahtuman jälkeenkin.
-Haastavien tilanteiden ratkaiseminen. Harjoittelemme osallistujilta tulevien esimerkkien ja tosielämässä koettujen tilanteiden pohjalta.

Ota omat kysymykset ja kokemukset mukaan!

Sydenkoulu ry:n toiminnan ytimessä on yksilöiden ja yhteisöjen toimijuuden tukeminen. Yhdistävänä arvona ja tavoitteenamme on edistää monimuotoisesti kestävää elämäntapaa.

Lämpimästi tervetuloa!

Tavoite: Jakaa osallistujien kesken tietoa yhteisöissä toimimisesta. Oppia toisiltamme. Kannustaa, tukea ja inspiroida ihmisten omaa voimaa.

Ota mukaan: Muistiinpanovälineet (vapaaehtoinen)

The power of encounter, the birth of community: workshop for those interested in functioning communities and communal action

How could people encounter each other better? A harmonic community is based on respectful social interaction. Any group of people who are somewhat committed together can be seen as a community, for instance a drumming circle, an association, a village committee or a residential community.

In this workshop we share knowledge about how to support communities’ function and we figure out conditions for the birth of a community. We get to know some ways of making decisions in a communal way and we try them in practice. Sociocracy is one example of a structure in which you aim to create a safe environment for all group members to suggest new ways of acting. Suggestions accepted by the group are taken into practise right away. The aspiration is to encourage the experience of belonging and the agency of individuals as a part of a group or community.

The workshop’s contents are shaped mainly by the topics brought by the participants. We listen to participants’ needs, interests and questions. We don’t mean to give a lecture on the subject, but to learn from each other. There is room for your own pondering and reflection.

We can search ways of acting for example in these situations:

-Support and confidence in organizing an event. How can e.g. a course or a drumming circle leader create more harmonic action in the group.
-How can a group formed in an event continue functioning after the event.
-How to solve challenging situations. We practise this based on the examples and real life experiences brought by the participants.

Please bring your own questions and experiences!

The heart of Sydenkoulu association is to support the agency of individuals and communities. Our common value and aim is to advance a sustainable way of life in its many forms.

You are warmly welcome!

Aim: share amongst the participants information about how communal living works. Learn from one another. Support, encourage and inspire humans own power – väki. 

Bring with you: writing materials (optional)

[email protected]
www.sydenkoulu.com
www.facebook.com/sydenkoulu
www.instagram.com/sydenkoulu