Milo Salminen – Shamanistinen aamudisco & Luonnon väki ja väkeni luonto

Nimeni on Milo ja olen kulkenut animistista noidan polkua jo 25 vuotta. Rakastan luomista, luontoa ja elämän taianomaista puolta. Pyrin jatkuvasti elävään yhteyteen Luonnon ja näkymättömän maailman kanssa, tutkien todellisuuden eri tasoja. Tärkeimpinä työkauluinani toimivat oma ääneni ja kehoni sekä rumpu.

Koen luontoyhteyden tärkeäksi kaiken hyvinvoinnin perustana; sisäisen ja ulkoisen Luonnon kohtaamista. Oma kokemukseni on, että ottamalla mukaan kaikki aistit, kutomalla yhteen fyysisen, psyykkisen ja henkisen olemisen kokonaisuutta voimme kokea syvää eheytymistä, ja iloni on saada jakaa tätä työni kautta muiden kanssa.

Olen toiminut shamanistisena auttajana vuodesta 2011 ja ohjannut piirejä sekä kursseja aiheen tiimoilta vuodesta 2016. Olen usein saanut ilahduttavaa palautetta siitä, että olen ohjaajana rento, turvallinen ja hyväksyvä. Koulutukseltani olen artesaani, luonto-ohjaaja ja luonnonvaratuottaja. Tärkein opettajani shamanistisella polulla on ollut Christiana Aro-Harle, olen hyvin kiitollinen hänelle opeista ja tuesta.

My name is Milo and I have walked an animistic witches path for 25 years now. I love creating, nature and the enchanted side of life. I constantly strive for a living connection to nature and the unseen worlds, exploring different planes of reality. My most important tools are my own voice and body and also my drum.

I see that nature-connection is the basis of our wellbeing: the meeting of the inner and outer Nature. My experience is that by using all our sensen, weaving together the physical, spiritual and mental, we can find profound healing, and I find great joy in sharing this with others through my work.

I have served as a shamanic helper since 2011 and facilitated circles and courses on the subject since 2016. I have often gotten joyful feedback that as a guide I am relaxed, safe and approving. I am an artist, nature guide and producer of natural resources. My most important teacher on the shamanic path has been Christiana Aro-Harle, I am very grateful for her teachings and support.

Työpaja / Workshop: SHAMANISTINEN AAMUDISCO sekä LUONNON VÄKI JA VÄKENI LUONTO – SHAMANIC MORNING DISCO and THE VÄKI OF NATURE AND THE NATURE OF MY VÄKI

JOKA AAMU. Kaikille, joilla on keho. Ei edellytetä aiempaa tanssillista tai shamanistista kokemusta | EVERY MORNING. To all who have a body. Does not require any previous dance or shamanic experiences.

Aamudiskoon tanssimaan henkien ja oman kehon väen kanssa

Tervetuloa aamudiskoon tanssimaan henkien ja oman kehon väen kanssa! Liikkeen keinoin tutkimme omaa kehollista kokemusta, yhteyttä ja kommunikaatiota henkioppaidemme ja ympäristömme Väen kanssa, shamanistisen matkan tekemistä tanssien ja miten kehollisuutta voi tuoda vahvemmin osaksi shamanistista työskentelyä. Shamaania kutsutaan rajalla kulkijaksi ja aamudiskossa pääset harjoittelemaan tätä kahdessa maailmassa olemista, kehossa ja henkimaailmassa saman aikaisesti. Shamanististen ja somaattisten harjoitusten avulla ohjaamme osallistujat vapaaseen, omaehtoiseen tanssiin ja työskentelyyn yhteydessä henkien kanssa. 

Tavoite: vapauttaa ihmiset liikkumaan omaa väkeä ilmentäen. Vahvistaa osallistujien kehollista kokemusta shamanistisessa harjoittamisessa sekä oman kehon väen virtausta.

Ota mukaan: Helistin/kilikellot halutessasi (ilmankin voi hyvin osallistua), mukavat vaatteet liikkumiseen, vesipullo, muistiinpanovälineet

Morning disco to dance with the spirits and the väki of your own body

Welcome to the morning disco to dance with the spirits and the väki of your own body! Through the medium of movement we will explore our experience of embodiment, the connection and communication with our spirit helpers and the Väki of the surroundings, how to journey shamanically through dancing and how we can bring working more with the body into our shamanic practices. A shaman is called the one who walks at the border and in the morning disco you get to practise this being in two worlds simultaneously, in the body and in the spirit world. Through shamanic and somatic exercises we will lead the participants into a free form, spontaneous and voluntary dance and working with the spirit.

Aim: free up folk to move how väki expresses. Strengthen participants body experience through shamanic practises as well as allowing väki to flow through one’s own body.

Bring with you: rattle, small bells if wanted (without one can very much still participate), comfortable clothes for movement, water bottle, note-taking items.


Aikuisille, kaikille sukupuolille, shamanismin perusteet hallussa; Osaat tehdä shamanistisen matkan ja sinulla on yhteys vähintään yhteen apuhenkeen, avoin utelias mieli

Luonnon väki ja väkeni Luonto

Olet lämpimästi tervetullut tutkimaan ja vahvistamaan luontoyhteyttäsi! Hyvinvoinnin ja tasapainon kannalta on tärkeää syventää yhteyttä ja ymmärrystä sekä ympäröivään luontoon että omaan ihmisluontoomme. 

Minussakin asuva väki on osa luonnonväkeä. Olen erottamaton osa luontoa. Mitä kaikkea Luonto tarkoittaa? 

Työpajassa teemme rumpumatkaa ja työskentelemme apuhenkien sekä luonnon henkien kanssa – myös erilaisia kehollisia harjoituksia kuten ääntä, liikettä ja aisteja käyttäen pääsemme lähemmäksi Luontoa. Henkisen, kehóllisen ja mielen kokemuksen yhdistäminen, niiden rajapintojen tutkiminen ja näiden kaikkien osa-aluiden tärkeyden ymmärtäminen eheyttää sekä itseä että koko maailmaa. Tavoitteenamme on luoda turvallinen tila jossa tutkia omaa kokemusta ja saattaa osallistujat läheisempään yhteyteen luonnon väen kanssa. Haluamme tuoda kehollisen kokemuksen vahvemmin mukaan shamanismin harjoittamiseen ja tukea oman paikan löytämisessä. Näin voimme ymmärtää paremmin kohtalonyhteytemme luontoon ja kantamaan vastuumme itsestä ja luonnosta. 

Tavoite: luoda turvallinen tila jossa tutkia omaa kokemusta. Saattaa osallistujat läheisempään yhteyteen luonnon väen kanssa. Kehollisen kokemuksen tuominen vahvemmin mukaan shamanismin harjoittamiseen. Oman paikan löytäminen, kohtalonyhteyden ymmärtäminen luontoon, vastuun kantaminen itsestä ja luonnosta.

Ota mukaan: helistin, (rumpu), ulkoiluun sopivat vaatteet, muistiinpanovälineet

The Väki of Nature and the Nature of My Väki

You are warmly welcome to explore and strengthen your connection to nature! To achieve and uphold wellbeing and balance it is important to deepen connection and understanding to the nature surrounding us as well as to our own human nature.

The väki in me is part of the väki of nature. I am an inseparable part of nature. What does the word Nature mean?

In the workshop we will journey to the drum and work with spirit helpers and spirits of nature – we get closer to Nature also by using different bodywork exercises such as voice, movement and our senses. Combining spiritual, bodily and mental experiences, exploring their interfaces and understanding the importance of all these parts heals not only our own self but the whole world. We aim to create a safe space for the participants to investigate their own experience and to bring them into closer connection with the väki of nature. We wish to bring the bodily experience as a stronger part of shamanic praxis and support in finding your own place. In this way we can better understand the ”fate-connection” between us and nature and take better responsibility for ourselves and nature.

Aim: We aim to create a safe space for the participants to investigate their own experience and to bring them into closer connection with the väki of nature. We wish to bring the bodily experience as a stronger part of shamanic praxis and support in finding your own place. In this way we can better understand the ”fate-connection” between us and nature and take better responsibility for ourselves and nature.

Bring with you: rattle (drum), relevant outdoor clothes, notebook taking items.

[email protected]
lovesta-crafts.webnode.fi
Facebook: Lovesta Crafts
Instagram: @lovesta.crafts