Katariina Paatelainen – Kortit ja kynttilämagia shamanismin työvälineinä

Katariina on puoli vuosisataa nähnyt oman polkunsa kulkija. Kirjoittaja, piirtäjä, biisintekijä, laulaja, koruntekijä – introvertti. Koulutuksiakin on, muun muassa eläintenkouluttaja, ongelmakoirakouluttaja. Olen kulkenut voimaeläinten kanssa lapsesta asti, oppinut niiltä ja niistä. Parhaimpia opettajiani ja ystäviäni elämässä ovat olleet eläimet. Tällä hetkellä minulla on kaksi koiraa ja kissa. Kaikenlaiset kivet ovat lähellä sydäntäni, ja kaunis, lempeä kynttilämagia. Teen myös korttien lukuja; tienviittoja, itsetutkiskelua, ajattelemisen aihetta. Minussa on aimo annos kelttiläistä noitaa, joka aina välillä vie minut Skotlantiin. Shamanismin harjoittaminen on minulle paljolti itseni hoitamista. 

Katariina is a traveller of her own path who has seen half a century. Writer, illustrator, songwriter, singer, jewellery maker, introvert. She is trained as an animal trainer and problem dog trainer, among other things. I have walked with power animals since childhood, learning from them and about them. My best teachers and friends in life have been animals. At the moment I have two dogs and a cat. All kinds of stones are close to my heart and beautiful, gentle candle magic. I also read cards: signposts, self-exploration, food for thought. There is a good portion of Celtic witch in me, which takes me to Scotland from time to time. For me, practising shamanism is a lot about caring for myself.

Työpaja / Workshop: KORTIT JA KYNTTILÄMAGIA SHAMANISMIN TYÖVÄLINEINÄ – CARDS AND CANDLE MAGIC AS SHAMANIC TOOLS

Tämä on kaikille, jotka haluavat syventää yhteyttä voimaeläimiinsä/oppaisiinsa ja myös itseen. Heille, joilla on jonkinlaista tietoa henkioppaista. Tämä on myös hyvä yksinkertainen tienviitta heidän yhteyteensä | This is for anyone who wish to deepen their connection with their power animals/guides and also themselves. For them who have some knowledge about spirit guides. This is also for those who would like a simple way of connecting with them.

Työpajan kulku: alkuosa, jossa pieni rituaalin esittely. Johdatus korttien käyttöön loitsuissa ja voimaantumisessa/itsehoidossa (ei ennustamisen opetusta). Vähän tietoa erilaisista korteista, muutamien pakkojen esittely ja vinkkejä ”oman” pakan etsimiseen ja valitsemiseen.

Pieni johdatus kynttilämagiaan: kynttilöiden värien merkitykset ja liekin tulkitseminen. Keskittyminen ja tahtominen. Erilaisia tapoja tehdä loitsu. Oppaat ja voimaeläimet, yhteistyö heidän kanssaan. Pyytämisen ja kiittämisen tärkeys.

Shamanistinen elämänpuumeditaatio johdattaa sinut lempeälle matkalle kokemaan luontosi ja voimaantumaan Äiti Maan virtauksessa ja Universumin rakkaudellisessa valossa. Rituaalista: arkipäivässä pieni rituaali (ilman rummutusta) toimii esimerkiksi vaikka päivän aloituksena. Suurempana rituaalin voi yhdistää vaikkapa rumpupiiriin. Noituus on tekemistä, harjoittamista (engl. Witchcraft) ja harjoittaminen lähentää meitä auttajiimme.

Rituaalia voi käyttää mm. itsensä hoitamiseen, vastausten etsimiseen, yhteyksien vahvistamiseen, rukouksena, kiitoksena, juhlistamisena, irti päästämiseen, voimaantumiseen, voimaeläimien kutsumiseen ja luonnon hoitamiseen. Se on hiljainen ja sopii paikkoihin, joissa rummuttaminen ei ehkä olisi suotavaa.

Ota mukaan: muistiinpanovälineet ja jos tahtoo, niin valkoinen pieni kynttilä ja oma lempi-pakka. 

Tavoite: auttaa ihmisiä löytämään oma tapansa pysyä yhteydessä. Yhteys on tärkeää.

The workshop includes a beginning part, with short introduction to the ritual. Introduction to how to use the cards for empowerment and self-healing (no teaching of fortune telling). Some information on different kinds of cards, showcasing of a few decks and tips on how to look for and find your ”own” deck.

Short intro to candle magic: the meaning of candle colours and how to interpret the flame. Focusing and willing. Different ways to do the spell. Guides and power animals, co-operating with them. The importance of asking and thanking.

A Shamanic world tree-meditation guides you on a gentle journey to experience your own nature and to be empowered by the flow of Mother Earth and the loving light of the Universe. The ritual: In everyday life a small ritual (without drumming) works for example as a start to the day. As a bigger ritual it can be included into a drumming circle. Witchcraft is doing, a praxis, and practicing gets us closer to our helpers.

The ritual can be used for self-healing, finding answers, strengthening connections, as prayer, showing gratitude, as celebration, to let go, for empowerment, calling on power animals and to heal nature. It is quiet and can be used in places where drumming might not be appropriate.

Bring with you: notebook, pen and if you wish, a small white candle and your favourite card pack.

Aim: to help people find their own way to stay in contact. Connection is important.

[email protected]