Helena Karhu – Lohikäärmeiden maailma: Johdanto mystiikkaan ja luomisvoimaan

Olen syntyperäinen joensuulainen yhteisökasvattaja, shamanismin opettaja, kulttuurintuottaja ja -tutkija ja kaksosäiti. Juuriltani olen täysin karjalainen. Toimin perustamassani Karhun Talossa, jonka palvelujen kautta opimme lisää kansantietämyksestä itsetuntemuksen ja yhteisökasvatuksen avuksi. Kirjoitan väitöskirjatutkimusta pohjoismaisesta shamanismista Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Olen myös Pielisen Tietäjäkeskus ry:n puheenjohtaja. Palasin vuonna 2018 takaisin Joensuuhun yli 13 Kööpenhaminan vuoden jälkeen, ja olen asunut myös Grönlannissa ja Alaskassa. Pohjolan esivanhempien ja luonnon henki kutsuu minua kertomaan lisää pohjoisen luonnosta, alkuperäisestä kansantietämyksellisestä traditiosta, sekä yhdistämään arkaaiset metodit ja nykykulttuurin mahdollisuudet. 

I was born in Joensuu, a communal educator, teacher of shamanism, cultural producer and researcher and a mother of twins. My roots are fully karelian. I work at Karhun Talo, which I am the founder of, and through which we learn more about folk-knowledge as to support in self-knowledge and communal education. I am writing my doctoral thesis on nordic shamanism in the Joensuu campus of the University of Eastern Finland. I am also the president of Pielisen Tietäjäkeskus ry. I returned to Joensuu in 2018 after 13 years in Copenhagen, and I have also lived in Greenland and Alaska. The ancestors and the spirit of nature of the north call on me to tell more about the northern nature, the original folk tradition and to combine archaic knowledge with the possibilities of modern culture.

Työpaja / Workshop: LOHIKÄÄRMEIDEN MAAILMA: Johdanto mystiikkaan ja luomisvoimaan – THE WORLD OF DRAGONS: Introduction to mysticism and creative power

Aiempi shamaanin matka kokemus on eduksi, mutta ei välttämätön | Previous shamanic journeying experience helpful but not required.

”Lohikäärme on toivoa luova olento, jolla on suunnaton luomisvoima. Kuva kiinalaisesta lohikäärmeestä ilmestyi neoliittisissä kuvioissa jo 5. vuosituhat ennen ajanlaskun alkua. Se on täten yksi ihmiskunnan varhaisimmista symboleista. Yksi ensimmäisistä kirjallisista lohikäärme-kuvauksista oli I Ching-kirjassa. Siinä lohikäärmeet symboloivat taivasta, kevättä, muutosta ja luovaa energiaa. Lohikäärmeellä on piilevä puoli, ja sillä on kyky muuntautua tahdonvoimalla. Se voi tehdä itsensä näkymättömäksi, pienentyä toukan kokoiseksi, tai levittää kehonsa kattamaan taivaat.” (Robert Beer, 2003, The Handbook of Tibetan Symbols, Shambala).

Lohikäärmeet kutsuvat osallistujia kohtaamaan, laajentumaan, hengittämään ja olemaan. Meitä kutsutaan yhteiselle matkalle, jossa voimme shamaaninsauvojemme avulla avata portaali tuohon todellisuuteen, missä lohikäärmeet odottavat meitä. Lohikäärmeillä on parantava viesti. Mikäli tarpeen, ne voivat nostaa häpeästä, masennuksesta, negaatioista, uhriutumisesta, muista varjoista, tai auttavat meitä auttamaan muita näistä varjoista vapauteen. Nämä varjot voivat olla sekä yksilöllisiä että kollektiivisia, joten lohikäärmeiden avulla otamme yhä suuremman vastuun omasta elämästämme. Tästä kokemuksesta käsin, elämäämme alkaa virrata yhä suurempaa iloa, selkeyttä, suuntaa ja vapautunutta oloa. 

Luennolla ja työpajassa syvennymme lohikäärmeiden mytologiaan, symboliikkaan, alkemiaan, niiden henkiseen merkitykseen ja voimaan meissä, lähtien liikkeelle universaalista tai yleismaailmallisesta perspektiivistä. Liikumme tästä lähemmäs omaa pohjoista pallonpuoliskoamme: Suomalais-karjalaisesta perspektiivistä aihiona luennolle ja työpajalle on Suomen kansan vanhojen runojen kohta ”Neito ja lohikäärme”, jonka symboliikkaa ja merkityksiä tutkimme yhdessä, niin ”neidon” kuin lohikäärmeen, sekä niiden keskinäisen suhteen osalta: Teemme shamanistisen matkan, jonka pohjalta luomme intuitiivisesti sisäisen viisauden johdattamana. 

Tavoite: toivomme, että luentomme ja työpajamme edesauttaa lohikäärmeiden tuntemusta tai valmiuksia niihin perehtymiseksi; lohikäärmeiden kanssa aloitettavan työn alkuun ja tukemiseksi. Laajalla perspektiivillä lohikäärmeet ovat uskomattoman voimakkaita henkioppaita, jotka voivat olla transformatiivisena tukena laajoissa muutosprosesseissa.

Ota mukaan: Muistiinpanovälineet sekä halutessaan värikynät

”The Dragon is a being that creates hope that has an immense creative power. The picture of a Chinese dragon appears in Neolithic designs already in the 5th century BCE. This means it is one of the earliest symbols of humankind. One of the first written depictions of the dragon was in the book I-Ching: dragons symbolised sky, spring, change and creative power. The dragon has a hidden side, and it has the ability to transform by will. It can make itself invisible, small as a caterpillar or spread its body to cover the skies.”  (Robert Beer, 2003, The Handbook of Tibetan Symbols. Shambala).

Dragons call on the participants to experience, expand, breathe and be. We are called on a collective journey on which we can open a portal with our shamans staff, to the dimension where the dragons await us. The dragons have a healing message. If there is a need for it, they can lift us from shame, depression, negativity, self-sacrifice and other shadows, or help us help others get free of these shadows. These shadows can be both individual and collective, so with the help of dragons we start to carry an even bigger responsibility for our own lives. From this experience greater joy, clarity, direction and freedom starts to flow into our lives.

In the lecture and workshop we deepen into the mythology, symbolism and alchemy of dragons, their spiritual meaning and power for us, starting from a universal or global perspective. From here we move closer to our northern half of the globe: as a motif of Finnish-Carelian perspective for the lecture and workshop we have the poem ”The maiden and the dragon” from The Ancient Songs of the Finnish People. We will study the symbolism and meaning of the poem together, the maiden, the dragon, and their relationship. We will go on a shamanic journey, which will be the base for us to create intuitively, guided by inner wisdom.

Aim: We wish that our lecture and workshop will support in getting to know dragons or gives readiness to become familiar with them; as a start and support to working with dragons. In a larger perspective dragons are incredibly strong spirit helpers that can be of transformative help in larger processes of change.

Bring with you: notebook/journal/paper and coloured pens if you want.

[email protected] 
instagram: @karhuntalo 
facebook.com/karhuntalossa
www.karhuntalo.com