Christiana Aro-Harle – The Song of the Väki of Life

Christiana Aro-Harle, shamanistinen parantaja, on koulutukseltaan musiikkiterapeutti, Inspiraktiva hengitys-terapeutti, ja Naisten tietoisuus kouluttaja. Mehiläishoidon kautta hän saa jatkuvasti näkemystä mikro-makrokosmoksesta. Christiana on toiminut shamanistisena parantajana yli 30 vuotta sekä myös shamaanirumpujen synnyttäjänä. Hänen polkunsa kietoutuu yhteen Laulusta ja Maasta, Tuvalaisen shamanismiin initiaation kautta jonka hän sai Tuvassa, syventyen Laulun Henkeen Pohjoismaisessa/ Suomalaisessa / Tuvalaisessa perinteessä: itkijä, parantaja, synnyttäjä, matkaaja, näkijä. Christianan suhtautuu intohimoisesti ihmisten tukemiseen ohjaten heidät löytämään ja muistamaan oman polkunsa, parantumaan ja palaamaan yhteyteen Äiti Maan ja kaikkien Olentojen kanssa. Christiana asuu kaakkois-Suomessa kumppaninsa Topiaksen kanssa Kymijokilaaksossa, pienellä metsittyneellä maapläntillä jossa kasvaa hyvin vanhoja mäntypuita. Siellä hän kirjoittaa, unelmoi, viljelee, keräilee, ja suojelee Äiti Maata.

Christiana Aro-Harle, a shamanic healer, holds degrees in Music Therapy, Inspriaktiva Breathwork Therapy, and Women’s Consciousness education. Beekeeping is a constant companion into the micro-macrocosmos. Christiana works in the field of shamanic healing for over thirty years as well as a shamanic drumbirther. Her path is woven with Land and Song, through Tuvan shamanic initiation in Tuva with deepening paths into Spirit of Song via Nordic/Finnish/Tuvan traditions: keener, healer, birther, journeyer, seer. Christiana is passionate about supporting and guiding people to find and remember their path, heal, and re-connect with Mother Earth and all Beings. Christiana lives in southeast Finland with her partner Topias on a small plot of forested land with very old pine trees in the Kymi River Valley writing, dreaming, planting, foraging, and protecting Mother Earth.

Työpaja / Workshop: ELÄMÄN VÄEN LAULU – THE SONG OF THE VÄKI OF LIFE

Heille joilla on vahva yhteys yhteen tai useampaan henkiauttajaan sekä kokemusta shamanistisesta matkanteosta. Minkäänlaista laulu-/musiikillista kokemusta ei tarvita. For those who have strong connection with one or more spirit helpers; experience with shamanic journeying. Absolutely no singing/musical experience necessary.

Työskennellen Sauvan kanssa tulemma hyppäämään laulun ja matkanteon jokeen. Tämä joki on laulu joka virtaa kaiken Elämän läpi, luomakunnan läpi. Taivaiden syvän kauniissa valoissa ja pimeydessä, Äiti Maan syvyydessä ja kaikkissa näitä asuttavissa olennoissa, siellä on Elämä. Näiden kanssa Shamaani työskentelee tehdessään parantavaa työtään. Miten annamme tämän elämän laulun väen virrata lävitsemme? Entä sanojen väen? Miten meidän jokaisen yksilöllinen lauluu virtaa Elämän väkeen? 

Aloitamme sisällä tutustuen Sauvaan: miksi käyttää sauvaa? Kuka on völva? Kurkistamme Sauvan merkitykseen Seidrissä; mitä on Seidristä inspiroitunut shamanistinen työskentely? Tämän jälkeen suuntaamme ulos harjoittamaan ja palaamme tarinoiden ja kokemusten kanssa joita jaamme inspiroidaksemme toinen toisiamme, Lyhyen tauon aikana jaan lyhyet ohjeet ja valmistelemme huoneen Korkeaa Istuinta varten: tämä on Völvan istuin, näkijän, ja asetamme intentiomme sessiolle.

Tuo mukanasi: sopiva vaatetus sekä sisällä että ulkona tapahtuvaan matkantekoon, muistikirja ja kynä, sauva on pakollinen (lue https://christianaaroharle.blog/2022/07/28/how-to-make-a-staff/)

Tavoite: antaa osallistujille varmuutta alkaa laulamaan; esitellä sauva ja laulu -perusteita; tarjota kokemusta ja tietoa hyvin laajasta aiheesta eli Seidriläisen työskentelyn inspiroimasta laulun ja sauvan kanssa matkaamisesta; tilaisuus päästä kokemaan Hjel Korkean Istuimen seremonia.

We shall jump into the river of song and journeying through working with the Staff. This river is a song that flows through all of Life, all of creation. From the beautiful deep lights and darkness of the heavens to the depths of Mother Earth, all beings who inhabit, there Life is. This is what the Shaman works with when doing healing work. How do we let this Väki of life song flow through us? And the väki of words? How do our individual songs flow into the väki of Life?

We will meet indoors for an introduction to the Staff: why the staff? Who is the volva? A glimpse into the staff’s place in Seiđr; what is Seiđr inspired shamanic work? Then we shall head outdoors to practise, returning with our stories and experiences to share and inspire one another. During a short break we will have a set of brief instructions and set the room up for a High Seat: the place of the Vølv, the seer, and set our intention for the session. 

Bring with you: clothes for indoor and outdoor journeying; notebook and pen; a staff is required, no exceptions (see https://christianaaroharle.blog/2022/07/28/how-to-make-a-staff/)

Aim: for participants to begin singing; basics of staff and song; gain some knowing of a small part of a vast body of knowledge of working with Seiđr inspired song and staff journeying; experience a Hjel High seat ceremony.

[email protected] 
instagram: @sola_voima
Facebook: @ChristinannaHarle Sola Voima – Christiana Aro-Harle
www.solavoima.fi 
www.christianaaroharle.blog